14 december 2021

Verbind N743 en N744 eerst met elkaar

Er moet, als onderdeel van de Vloedbeltverbinding, een weg tussen de N743 en de N744 komen. Dat kan helpen om de verkeersproblemen in Zenderen op te lossen. Op initiatief van de SGP wordt er komende woensdag samen met het CDA, VVD, CU, Fractie Mooi Overijssel (FMO) en Groep Schönbaum een motie daarvoor ingediend. 

Er moet echt een knoop doorgehakt worden. Er is al jarenlang gesproken om diverse verkeersknelpunten in en rondom Zenderen op te lossen, merkt Jan Jonker (SGP) op. Het Rijk, de provincie Overijssel, Regio Twente en de gemeenten Almelo, Borne, Hengelo en Tubbergen gingen in 2019 op zoek naar combinaties van maatregelen om knelpunten te onderzoeken en op te lossen op A1/A35 rond Azelo en Buren. Ook de aansluitende provinciale en gemeentelijke wegen zijn in het onderzoek meegenomen. 

Nu is er tussen de gemeente Almelo aan de ene kant en de gemeente Borne en de provincie Overijssel aan de andere kant frictie gekomen. De provincie en de gemeente Borne hebben het tracé Bundeling A1/A35 als beste plan voor zon verbinding benoemd. Het college van Almelo heeft in september besloten dat alleen de korte boog’ om Zenderen vanaf de N744 naar de N743 voldoende is om de problemen in Zenderen op te lossen.  

Het is een utopie om consensus te bereiken over het gehele tracé”, zegt Fred Kerkhof (FMO). Een duidelijk besluit geeft helderheid in de oplossingsrichting. Daarna kan dan nadrukkelijk gekeken worden hoe de verdere inpassing gemaakt kan wordenvult Lex Schukking (VVD) aan. 

De provincie werkt aan een nieuw Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor de omgeving, met daarin de zogeheten Vloedbeltverbinding, een nieuwe weg vanaf de zuidelijke randweg Borne naar de N743 tussen Almelo en Zenderen.  

Wij willen dat het college van Gedeputeerde Staten de verkeersknelpunten die in Almelo en Borne ontstaan als gevolg van de aanleg van de Vloedbeltverbinding in kaart brengt voor er een definitief PIP is, licht Bart van Moorsel (CDA) toe. We moeten daar als provincie samen met de gemeenten verantwoordelijkheid voor te nemen.”  

Het gaat hier uitsluitend om de extra toename door de Vloedbeltverbinding en nadrukkelijk niet om de autonome groei, verduidelijkt Arjan Hof (CU). Als die verbinding er straks komt, moet de provincie indien mogelijk de kortsluiting tussen de N743 en de N744 als eerste aanleggen. 

De motie werd aangenomen met steun van alle partijen, met uitzondering van Partij voor de Dieren.