9 oktober 2014

Verzamelherziening Omgevingsvisie en Omgevingsverordening

ZWOLLE - In de PS-vergadering van 8 oktober werd de Verzamelherziening 2014 Omgevingsvisie en Omgevingsverordening behandeld. Jan Slagman voerde namens de SGP het woord.

In het voorliggend voorstel worden onze instemming gevraagd met betrekking tot de verzamelherziening 2014 t.b.v. de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening of zoals gedeputeerde dat zei: een veegactie met betrekking tot  een aantal beleidsarme wijzigingen.

Voor de SGP-fractie had dit een hamerstuk mogen worden ware het niet dat één onderwerp, n.l. de bufferzone Engbertsdijkvenen deel uitmaakt van deze verzamelherziening.

De SGP-fractie heeft zich m.b.t. deze bufferzone altijd kritisch opgesteld. Wij waren tegenstander van de bufferzone van 500 ha en in principe ook van de voorgestelde bufferzone van 250 ha.  De SGP-fractie beseft echter ook ten volle dat het genomen besluit van de Staatssecretaris om de bufferzone van 250 ha in te stellen, onomkeerbaar is. De verlaging van 500 hectare naar 250 hectare ervaart de SGP-fractie toch als winst.

Gedeputeerde gaf in de commissievergadering aan, als we opteren voor nul ha dan zullen we eerst terug moeten naar het oude plan van 500 ha. Dan begint alles weer opnieuw. De SGP-fractie ziet dat echter als een heilloze weg.

Een vraag ter verheldering, vrz., er is gesproken over haalbaar en betaalbaar.

Bedrijven zullen moeten worden aangepast aan de nieuwe situatie of uitgeplaatst moeten worden met alle consequenties van dien, zowel financieel als sociaal-maatschappelijk.  In de MKBA wordt gesproken over transitiekosten en over een transitieperiode van 10 jaren. Hoe wordt het geregeld? Wij nemen aan dat alle financiële gevolgen die uit een transitie voortvloeien vergoed worden. Dit vraag ik, voorzitter, omdat uit het overzicht van kosten en baten in de MKBA blijkt dat er totaal een negatieve uitkomst is van €. 5,1 miljoen over het gehele projekt. Kan gedeputeerde dit bevestigen?

Antwoord Gedeputeerde Boerman:  Als gesproken wordt over vergoeding met betrekking tot de transitiekosten verwijs ik u naar de heldere afspraken die hierover met de Staten zijn gemaakt.