8 januari 2014

Vragen MKBA Wierdenseveld

ZWOLLE – Statenlid Jan Slagman heeft schriftelijke vragen gesteld over het uitvoeren van een MKBA bij het Wierdenseveld en Egbertsdijkvenen als mogelijke EHS-gebieden.

In de afgelopen tijd is zowel tijdens commissie- als PS-vergaderingen gesproken over en gevraagd naar het uitvoeren van een MKBA (Maatschappelijke Kosten & Baten Analyse) bij zowel het Wierdenseveld als bij Egbertsdijkvenen.

Op 16 december 2013 is in het DLG-gebouw te Zwolle een eerste bijeenkomst geweest van de klankbordgroep met betrekking tot het uitvoeren van een MKBA bij het Wierdenseveld.

Op uitnodiging van het ministerie waren hierbij aanwezig afgevaardigde(n) van de gemeente Wierden, een ambtenaar van de Provincie Overijssel, Landschap Overijssel, het Waterschap, LTO Noord, een aantal onderzoekdeskundigen en een drietal betrokken agrariërs.

Naar wij vernomen hebben zijn vooral deze agrariërs  diep teleurgesteld over het verloop van deze bijeenkomst. Naar aanleiding hiervan heeft de SGP de volgende vragen gesteld.

Is het gedeputeerde bekend, dat, volgens de voorzitter van de bijeenkomst,:

1. De uit te voeren MKBA één totaal MKBA zal zijn en niet gericht zal zijn op de particuliere belanghebbende? Betekent dit dat daarmee één totale  MKBA voor het Wierdenseveld en de Engbertsdijkvenen wordt verstrekt?

2. Wordt deze MKBA gezien als obstakel in de aanloop naar de definitieve aanwijzing van het Wierdenseveld en daarmee in de aanloop naar het gebiedsproces hetwelk door de provincie geïnitieerd zal worden?

3. Het verloop van de bijeenkomst door de betreffende agrariërs als erg teleurstellend is ervaren en dat inbreng/ aanpassingen  op cruciale punten onmogelijk bleek te zijn?

4. Dat deze MKBA een inbreuk op het gebiedsproces is en daarmee  vertraging van de PAS in de hand zal werken en dat daarbij met een beschuldigende vinger richting die  desbetreffende agrariërs wordt gewezen?

5. Dat bij aanvraag van een vergunningverlening steeds uitgegaan wordt van het jaar 2004( voorlopige aanwijzing) en dat de uit te voeren MKBA uit zal gaan van het heden? Waar moeten de ondernemers hun geleden schade ( KOSTEN) en hun gederfde inkomsten( BATEN) als gevolg van het op slot zitten, versleuteld krijgen als  er in principe uit wordt gegaan van het moment van definitieve aanwijzing?

6. Dat de uitkomst van de MKBA er voor het Wierdenseveld niet meer toe zal doen, daar deze gewoon aangewezen wordt ( Is voor het ministerie gewoon uitgangspunt van deze MKBA). Deze MKBA wordt hoe dan ook   naar de staatsecretaris  en de Tweede Kamer  gestuurd? Wat is dan nog haar meerwaarde?

7. Ziet gedeputeerde mogelijkheden om de inbreng van de agrariërs te vergroten m.a.w. hoe gaat zij de afspraak richting de staatsecretaris invullen om het draagvlak te vergroten onder die agrariërs als ook de MKBA waarmee zij de haalbaarheid en betaalbaarheid willen aantonen,  vooraf een bepaalde richting in wordt gestuurd?