26 november 2014

Vragen sluizen Twentekanaal

ZWOLLE - Door SGP-Statenlid Jan Slagman zijn vandaag vragen gesteld aangaande de bediening van de sluizen in Delden en Hengelo en het geplande onderhoud aan de sluis in Delden.

Hoewel het Twentekanaal een rijksvaarweg is, wil de SGP-fractie n.a.v. een gesprek bij een overslagbedrijf te Hengelo de volgende problematiek onder aandacht van gedeputeerde brengen.

In het kader van bezuinigingen zijn de bedieningstijden van de sluis te Hengelo, door de beheerder, zijnde RijksWaterStaat, teruggebracht naar de volgende tijdstippen van 06.00 uur tot 10.00 uur en van 14.00 uur tot 18.00 uur. Op de overige tijdstippen, dat is van 18.00 uur tot 06.00 uur en van 10.00 uur tot 14.00 uur,  wordt de sluis te Hengelo bediend door de sluismeester van Delden.

De sluis te Delden is bemand door één persoon. Dit betekent dus dat tijdens de genoemde tijdstippen de sluismeester van Wiene, de sluis te Hengelo moet bedienen. Dit gebeurt op de volgende manier

´Indien een schip in sluis Delden is geschut, vaart het opwaarts naar Hengelo. Daar zal het betreffende schip ongeveer 45 minuten later bij sluis Hengelo arriveren.

De sluismeester van Delden heeft de taak het schip te volgen naar Hengelo en het daar te schutten. De tijdsduur hiervan bedraagt 2,5 uur. Is er tegelijkertijd een schip in Hengelo dat afwaarts richting Delden wil, dan duurt de procedure langer. In deze tijd is de sluis te Delden onbemand en kan er niet geschut worden. In de tijd dat de sluismeester van Delden in Hengelo is moeten de schepen bij Delden, ongeacht hun vaarrichting, soms urenlang wachten.

De geschetste procedure is ons tijdens een gesprek met de sluismeester van Delden bevestigd.

Deze procedure veroorzaakt door de lange wachttijden met daarbij veel ongenoegen en wrevel bij zowel de schippers als bij het bedrijfsleven die van de scheepsladingen afhankelijk zijn. Bovendien wordt door het  huidig bedieningsregime, middels de soms wel erg lange wachttijden,  ook veel economische schade veroorzaakt.

De vragen van de SGP-fractie met betrekking tot dit onderwerp luiden als volgt:

  1. Wil gedeputeerd met klem bij RWS aandringen op het terugdraaien van deze maatregel zodat de sluis te Hengelo weer 24 uur per dag wordt bediend door haar eigen sluismeester?
  2. Als RWS dit niet wil, wil gedeputeerde dan bepleiten om zo spoedig mogelijk onderzoek te doen naar automatische bediening van de sluis te Hengelo vanuit Delden en deze indien mogelijk te realiseren?
  3. Als mogelijk alternatief is genoemd een combinatie van de functies havenmeester en sluismeester. Wil gedeputeerde ook dit onder de aandacht van RWS brengen?

Gedeputeerde Kok antwoordde als volgt:

De heer Slagman raakt een punt, nl. het bedienen van sluizen. Het is een punt waarover wij al driftig in gesprek zijn met het Rijk. Met Rijkswaterstaat voor de uitvoering, maar ook met de minister. Dit gesprek loopt. De minister is voornemens  een bezuinigingsmaatregel door te voeren. Wij zijn vanuit de Provincie verantwoordelijk voor het nuttig gebruiken van het Twentekanaal en alles wat daarmee annex is. Om deze redenen zijn wij dit gesprek aangegaan.

E.e.a. ligt op de BO MIRT-tafel. Er is net gesproken over de BO MIRT-brief. Ik raad u aan hier nog even naar te kijken, dat  is de meeste actuele afspraak die gemaakt is voor de middel- en lange termijn met de maar er wel minister. We kijken of we het systeem technischer, digitaler kunnen maken om er voor te zorgen dat de bediening van de sluizen in de toekomst goed geregeld zijn. Dit betekent gewoon dat er nieuwe technieken in zitten die nodig zijn om in de toekomst te voorkomen dat er economisch schade zal zijn. De bezuiniging zit er voor de minister in, dat ze de bediening naar beneden wil halen omdat daar  personeelslasten mee gemoeid zijn. Die gaan wij als provincie niet overnemen.

Daar gaan we over in gesprek en kijken naar oplossingen voor de toekomst. Voor de korte termijn is het in ieder geval zo heb ik begrepen dat de bedieningen door RWS tot juli 2015 geborgd zijn.

Verder heb ik begrepen dat in die tijd een ´tool´ die door schippers gebruikt worden voor de tijd en de manier waarop zij aanvaren dat daar ook een optimalisatieslag in  plaatsvindt.

Er wordt aan alle kanten gesproken en gewerkt maar ook met allerlei standsorganisaties en RWS als verantwoordelijke. Het staat op de agenda, dat is nog niet opgelost. Maar de oproep die u doet, is eigenlijk al veel verder.

 

Probleem 2 dat in het gesprek met de ondernemer en eigenaar van het overslagbedrijf, m.b.t. het Twentekanaal  naar voren kwam, is de volgende:

Ondernemers zijn op de hoogte van het feit dat RijksWaterStaat voornemens is in 2017 vier weken lang groot onderhoud te plegen aan de sluizen te Delden en te Hengelo. RWS heeft het voornemen gedurende deze periode daarbij het kanaal vanaf de sluis te Delden volledig te stremmen.

E.e.a. houdt in dat bedrijven via het Twentekanaal dan niet bereikbaar zullen zijn. Betreffende eigenaar geeft aan dat zijn bedrijf daardoor een regelrechte ramp wacht, daar al de grondstoffen per schip moeten worden aangevoerd.

De vraag die de SGP-fractie aan gedeputeerde heeft is de volgende:

Is gedeputeerde bereid bij RWS aan te dringen op alternatieve stremmingstijden?

Als voorbeeld werd door ondernemer genoemd: Houdt het kanaal open van maandag tot woensdag en strem het van donderdag tot zondag.

Een andere mogelijkheid zou zijn om het kanaal een week te stremmen en een week open te stellen. Dit zou dan een paar keer om en om kunnen gebeuren.

Wil gedeputeerde zich inzetten om bij RWS tot een aanvaardbare oplossing voor het bedrijfsleven te komen?

Gedeputeerde Kok antwoordde als volgt:

Voorzitter, wat wij kunnen doen is het volgende: Wij zullen bij RWS aandringen, maar dat heeft RWS ook in haar beleid zitten, om zoveel mogelijk stremmingen te voorkomen. Als er groot onderhoud wordt gepleegd heb je altijd overlast. Wij zullen RWS nog eens oproepen zich niet alleen met ons te verstaan maar ook richting het bedrijfsleven en scheepvaart. De oplossing die u aandraagt zou een onderdeel daarvan kunnen zijn. Daar gaat RWS over. Dat moeten ze in afstemming doen met andere partijen. Wij zullen het onder de aandacht brengen.