11 juni 2016

"Wijdt Hem uw kunst"

In de PS-vergadering van woensdag 8 juni is de Cultuurnota Overijssel 2017-2020 behandeld. In haar bijdrage stelde de SGP een voorstander van kunst en cultuur te zijn. Zij neemt hierbij de Bijbel, als het Woord van God, als norm en leidraad in het politiek/bestuurlijk handelen. Dit betreft alle beleidsterreinen, ook het kunst- en cultuurbeleid.

Kunst en cultuur hebben, als het aan de SGP ligt, een dienend karakter.  In de eerste plaats aan God de Schepper van Wie alle goede gaven, ook de creatieve gaven, afkomstig zijn. In Psalm 33 staat : "Wijdt Hem uw kunst". Kunst en cultuur moeten in de tweede plaats ook dienend zijn aan de samenleving.  In het Nieuwe Testament schrijft Paulus in de Filipenzenbrief: Al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat wel luidt, bedenkt dat zelve. Gelukkig , zo werd namens de fractie gezegd, is er nog veel schoons en moois te genieten; ook wat ons vanuit het verleden overgeleverd is.

Helaas voldoen  echter ook veel kunst en cultuuruitingen niet aan deze norm. De SGP staat daarom principieel afwijzend ten opzichte van theater, toneel, poppodia, etc. De fractie staat positief tegenover cultureel erfgoed, zoals monumenten, archeologie en streektaal  e.d.

Een amendement om hier meer geld  voor uit te trekken werd mede namens de SGP ingediend. Namens de fractie werd de rol van bibliotheken bij het instandhouden van de leescultuur in  Overijssel benadrukt. Zij zijn ook van belang bij het bestrijden van laaggeletterdheid. Wel werd het belang van een verantwoord aanbod door de fractie naar voren gebracht.

Hoewel de Cultuurnota naar het oordeel van de fractie goede elementen bevat kon de SGP vanwege principiële bezwaren tegen verschillende onderdelen toch, als enige fractie,  niet met het voorstel instemmen.