7 november 2018

Algemene beschouwingen bij begroting 2019

 

Op woensdag 7 november 2018 heeft het College van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten de Begroting 2019 ter besluitvorming voorgelegd. Via de Begroting worden de kaders voor het jaar 2019 vastgesteld. Alle fracties kregen de mogelijkheid om hierop te reageren. Dit wordt gedaan onder de term 'algemene beschouwingen'.

De fractievoorzitter van de SGP, statenlid Dirk van Dijk, heeft deze Algemene Beschouwingen als volgt verwoord:

Meneer de voorzitter, dames en heren,
Twee dingen in deze eerste termijn: Ik las van de week een uitspraak. U hebt hem waarschijnlijk ook gelezen of gehoord. De uitspraak luidde als volgt: 'Onze samenleving promoot het intrappen van het gaspedaal en negeert de rem.' Bij zo'n uitspraak is er maar een conclusie mogelijk: Dat moet zeker tot veel ernstige ongelukken leiden.' En dat is inderdaad de boodschap die klinisch neuropsycholoog Erik Matser deze week bracht. Volgens hem is de grootste crisis ooit in de maak door stress en burn-out. Jong en oud, maar vooral jongeren worden het slachtoffer van de oneindige informatiestroom die op ze afkomt en waarvan ze denken permanent kennis te moeten nemen. Daar komt met name voor jongeren de toenemende druk bij, dat alles perfect moet zijn. Het is volgens Matser slecht voor de hersenen. De balans is weg, vandaar de vergelijking met het gaspedaal en de rem. Steeds meer jongeren raken uit balans, zijn uitgeput, te moe om te werken etc. Behalve dat het schadelijk is voor hun welzijn door blijvend hersenletsel, kost het volgens hem ook nog eens 20 miljard euro per jaar. Het brengt Matser tot de krasse uitspraak: 'Als wij zo doorgaan hebben we geen atoombom nodig om onszelf volledig uit te roeien. We hebben een andere levensstijl nodig om een ramp te voorkomen.' Meneer de voorzitter, het eerste deel van die uitspraak is wellicht wat te pessimistisch, maar wat betreft de noodzaak van een andere levensstijl slaat deze wetenschapper de spijker op de kop; en dat in meerdere opzichten. Ik kom daar straks nog op terug.

Meneer de voorzitter, het tweede waar ik iets over wil zeggen is dat het vandaag Dankdag is. Dankdag voor gewas en arbeid zoals het officieel genoemd wordt. Het is vermeldenswaard dat het instellen van een jaarlijkse bid-en dankdag zijn oorsprong in Overijssel vindt. In het jaar 1653 (of 1658) is daartoe door Provinciale Staten besloten. Het is volgens ons een van de betere, zo niet het beste besluit dat ooit door Provinciale Staten van Overijssel genomen is. Als het jaartal klopt is het vandaag dus voor de 365e keer Dankdag! Ik was daarom blij dat ik vanmorgen in de kerk zat. Er zijn redenen te over om Dankdag te houden. We hebben een uitzonderlijk warme en droge zomer gehad. We zijn met de neus op de feiten gedrukt dat we met al ons kennen en kunnen en met al ons technisch vernuft en onze innovaties nog geen druppel regen uit de hemel kunnen laten vallen en nog geen grassprietje kunnen laten groeien. Het is dan ook opmerkelijk dat er toch geoogst mocht worden. En hoewel de opbrengst in veel gevallen lager was dan andere jaren, hebben we niets te klagen, zeker wanneer we horen van het onvoorstelbare leed, veroorzaakt door natuur-en oorlogsgeweld in andere landen. Meneer de voorzitter, toch vragen we aandacht voor de moeilijke situatie waarin veel boeren in onze provincie zich bevinden. Er is al of niet verborgen leed in veel boerengezinnen. Heeft GS hier oog voor en kunnen we er als provincie wat aan doen ? Meneer de voorzitter, ik kom nog even terug op de uitspraak van klinisch neuropsycholoog Matser: 'We hebben een andere levensstijl nodig om een ramp te voorkomen.' De bid-en dankdagen werden van oudsher ook boetedagen genoemd. Een nieuwe levensstijl werd aangeprezen met het begrip bekering: wederkeer tot God, Zijn heilzaam Woord en buigen voor het gezag van koning Jezus. Deze nieuwe levensstijl zal positieve gevolgen hebben voor de hele samenleving!

Meneer de voorzitter, vier honderd jaar geleden, om precies te zijn op 8 november 1618 werd de eerste zitting van de bekende Nationale Synode van Dordrecht geopend. Naast belangrijke besluiten over de zuivere leer en allerlei kerkordelijke zaken heeft deze synode een geschenk van onschatbare waarde voor ons land en volk opgeleverd namelijk de Bijbel in de zogenaamde Statenvertaling. Het staat nog steeds zo plechtig op het titelblad (ik citeer):

"BIJBEL, dat is de ganse Heilige Schrift bevattende al de Kanonieke Boeken des Ouden en Nieuwen Testaments. Door last van de Hoogmogende Heeren der Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden en volgens het besluit van de Synode-Nationaal, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619, uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandse taal getrouwelijk overgezet."

Meneer de voorzitter, binnen de SGP is een hartelijk verlangen en gebed om een opwekking in ons land zodat de Bijbel, evenals vroeger, weer de centrale plaats in ons volksleven mag innemen, dan zal het ons welgaan, want dit Woord is, ook AD 2018 een betrouwbare gids.