28 juli 2017

Algemene beschouwingen n.a.v. Perspectiefnota

 

Op woensdag 19 juli 2017 werd de Perspectiefnota 2018 in de Provinciale Staten behandeld. Daar SGP-fractievoorzitter Dirk van Dijk vanwege familieomstandigheden afwezig was die dag, werd zijn taak door Gert Harm ten Bolscher waargenomen.

Hij begon ermee dat we in 2017 herdenken dat 500 jaar geleden de Reformatie begon die er onder meer toe leidde dat de Bijbel voor velen niet alleen de bron voor het kerkelijke, maar ook voor het persoonlijke leven werd. De Reformatie kreeg daarmee ook invloed op het Staatkundige bestel van Nederland.

Ten Bolscher vroeg aandacht voor de financiele situatie van de provincie en de paradox tussen structurele werkloosheid van groepen inwoners en onvervulbare vacatures in verschillende branches. Vervolgens ging hij in op rentmeesterschap op het gebied van energiebesparing en verduurzaming, ook in relatie tot mensen die vanwege schulden niet tot besparingsinvesteringen kunnen komen. Hij vroeg aandacht voor de bouw van windmolens in Staphorst (zie ook dit item daarover) en duurzaam transport (E-mobility en autonoom vervoer). Ten Bolscher wees het college van Gedeputeerde Staten er tenslotte op, dat in 2016 een motie is aangenomen om te verkennen of de Moderne Devotie voor erkenning op de lijst van immaterieel cultureel erfgoed in aanmerking komt en of er naar aanleiding van deze motie activiteiten verricht moeten worden die onderdeel uit maken van de begroting voor 2018.

Ten Bolscher sloot ermee af dat in de Nederlandse kerken die in de traditie van de Reformatie staan, men het gebed voor de overheid kent, waarbij iedere zondag wordt gebeden om wijsheid voor de overheid. Hij wees erop dat de Reformatie in staatkundig opzicht dan ook geen revolutionaire stroming was, maar kerk en staat naast elkaar plaatste, dienstbaar aan God en aan de samenleving. Die wens was er, namens de SGP-fractie, ook voor de provincie Overijssel.

De integrale bijdrage van Statenlid Ten Bolscher is hier te downloaden.