7 maart 2018

GGD-rapport "Geitenhouderij en gezondheid"


In 2011 is in Nederland het “Intensieve Veehouderij en Gezondheid” (IVG) onderzoek gepubliceerd. Het IVG-onderzoek gaf een aantal aanknopingspunten voor mogelijke gezondheidseffecten van het wonen in de buurt van veehouderijen. Om een duiding te kunnen geven van de gezondheidsrisico’s voor omwonenden van geitenhouderijen in Overijssel, heeft de provincie Overijssel aan GGD IJsselland gevraagd een doorberekening te maken van deze gezondheidsrisico’s. Provincie Overijssel heeft GGD IJsselland gevraagd:
1. een doorberekening te maken van de gezondheidsrisico’s voor omwonenden van
geitenhouderijen in Overijssel, conform de methodiek van GGD Gelderland-Midden zoals
toegepast voor de situatie in Gelderland;
2. de reikwijdte en de strekking van deze beoordeling te beschrijven en aan te geven hoe de resultaten in dit licht moeten worden geduid;
3. de gehanteerde uitgangspunten en aannames expliciet aan te geven en op de toepassing voor de Overijsselse situatie te beschrijven.

Dit GGD-rapport is tijdens de vergadering van Provinciale Staten op 7 maart 2018 aan de orde geweest.

De SGP heeft in een bijdrage van Statenlid Gert Harm ten Bolscher aangegeven dat de opstellers zélf hebben aangegeven dat de (door)berekening Overijssel niet één op één vergelijkbaar is met de doorberekening Gelderland. Dit maakt dat de eindresultaten veel onzekerheden in zich dragen en vooral ingaan op theoretische risico's. De SGP is van mening dat dat te weinig basis is om verregaand ingrijpende maatregelen te treffen in de bedrijfssvoering van geitenhouders. Eerst wil de SGP de tussenresultaten afwachten van landelijk onderzoek. Wel heeft de SGP begrip voor de onrust die is ontstaan bij omwonenden, mede vanwege alle media-aandacht. De SGP heeft om die reden aan Gedeputeerde Maij gevraagd om aan die onrust tegemoet te komen.