18 december 2017

Maatregelen tegen vuurwerk

 

Op 1 december 2017 bracht de Onderzoeksraad voor Veiligheid het rapport "Veiligheidsrisico’s jaarwisseling" uit. In dit rapport wordt ingegaan op de schadelijke effecten van het gebruik van vuurwerk.

De SGP is altijd al bijzonder kritisch geweest op het gebruik van vuurwerk. Het landelijke standpunt is dat het gebruik van vuurwerk sterk ontmoedigd moet worden door een vuurwerkheffing, beperking van de verkoop en het toewijzen van afsteeklocaties. Samen met enkele andere politieke partijen is de SGP één van de negenendertig mededeelnemers aan het vuurwerkmanifest.

In het genoemde rapport "Veiligheidsrisico’s jaarwisseling" van de Onderzoeksraad voor Veiligheid staan enkele gruwelijke, maar harde relevante feiten, zoals onder andere:

  1. Sinds de millenniumwisseling zijn er 16 doden gevallen door vuurwerk en één door carbidschieten.
  2. Het aantal mensen dat voor behandeling van vuurwerkgerelateerde verwondingen een afdeling voor spoedeisende hulp bezoekt, vertoont een wisselend beeld met een piek tot bijna duizend gewonden tijdens de jaarwisselingen 2006-2007 en 2007-2008. De laatste twee jaar raakten er circa 480 personen gewond per jaarwisseling.
  3. Het aandeel van oogletsel ten opzichte van ander letsel is toegenomen: bij de laatste jaarwisseling had 36 procent van de op een spoedeisende hulp-post behandelde vuurwerkslachtoffers oogletsel. Ook voor de slachtoffers met oogletsel geldt dat ongeveer de helft omstander is.
  4. Gevallen van gehoorschade worden niet bijgehouden in de letselregistratie.
  5. Er bestaat geen landelijke inventarisatie van schade aan de publieke ruimte. Op basis van de enquête die de Onderzoeksraad onder alle Nederlandse gemeenten heeft gehouden, ontstaat wel een indruk van de schade:
    • Voor de jaarwisseling 2016-2017 ligt de voorlopige schatting (medio 2017) op 13 miljoen euro. Gemiddeld bedraagt de jaarlijkse schade aan particuliere eigendommen ongeveer 14 miljoen euro per jaar.
    • Naast schade aan particuliere en publieke eigendommen, leidt de jaarwisseling ook tot andere kosten, zoals medische kosten en immateriële kosten. Maar ook zaken als loonderving voor slachtoffers als gevolg van (tijdelijke of blijvende) arbeidsongeschiktheid zijn maatschappelijke kosten die voortkomen uit vuurwerkincidenten. Een compleet overzicht van deze kosten ontbreekt. Wel zijn er schattingen van bepaalde posten voorhanden, zoals voor medische kosten. Deze lopen per slachtoffer uiteen van enkele honderden tot tienduizenden euro’s. In het geval van blijvend en ernstig letsel kunnen die kosten oplopen tot 100.000 euro per persoon.

Statenlid Dirk van Dijk heeft namens de SGP-Statenfractie in Overijssel een agenderingsverzoek ingediend om dit rapport te bespreken tijdens de eerstvolgende Statencommissievergadering 'Openbaar bestuur & Financiën'. Het doel zal zijn om het rapport te bespreken en te bezien of het wenselijk en/of mogelijk is om hier beleidsmatig vuurwerkbeperkende acties aan te verbinden. De SGP verwacht een spoedige agendering binnen deze commissie en hoopt dat de provincie gereedschappen zal vinden om lokaal en regionaal de ongevallen en schade, aangericht door vuurwerk, te voorkomen of te verminderen.