11 november 2017

Motie Overijssel als Regenboogprovincie

 

Tijdens de Statenvergadering van woensdag 8 november 2017 is door de Statenfracties van D66, PvdA, ChristenUnie, PvdD, GroenLinks en 50PLUS een motie ingediend die zich er voor uitspreekt dat Overijssel een zogenaamde 'Regenboogprovincie' moet worden, waarbij het de strekking is dat overheidswege ingezet moet worden op de sociale acceptatie en veiligheid van homoseksualiteit en transgenders (aangeduidt met de term LHBTI).

De SGP heeft door Statenlid Van Dijk naar voren gebracht dat de regenboog onlosmakelijk en exclusief verbonden is met de geschiedenis van de zondvloed zoals in de Bijbel beschreven. Daar beloofde God dat de aarde nooit weer door water zou vergaan. Als teken van dat verbond gaf God Zijn boog in de wolken (Genesis 9:13-17).

De SGP is een christelijke partij die zich baseert op de Bijbel en de gereformeerde belijdenisgeschriften. Als het gaat over de verhouding tussen man en vrouw gaat de SGP uit van de scheppingsorde: man en vrouw schiep Hij hen. Als het gaat over andersgeaarden, dan aanvaard de SGP die persoon als de naaste. De SGP gaat echter uit van de scheppingsorde als ordeningsprincipe voor het maatschappelijke leven. De SGP is dan ook bijzonder verontrust over de hedendaagse ontwikkelingen als het gaat om het gendergebeuren en de ideologie die hier achter zit.

Als het gaat over de positie van de overheid is de SGP voorstander van een christelijke overheid, waarbij de SGP die beschouwt als dienares van God. Ook als het een neutrale overheid is en zelfs als die overheid zich antichristelijk gedraagt. In Nederland zijn alle burgers voor de wet gelijk. Er is wetgeving. Als een burger, of groep burgers, zich gediscrimineerd voelt staat er een rechtsgang open. Als de overheid zich op dit pad gaat begeven, vreest de SGP dat de neutraliteit in het geding is. De overheid, die van zichzelf zegt neutraal te willen zijn, dreigt dan onderdeel te worden van de 'zendingsdrang' van bepaalde groepen in de samenleving.

Volgens de SGP zijn de indieners zelf bovendien niet consequent. Zij beperken de motie tot zogenaamde LHBTI-ers. De zgn. QAP-ers ontbreken in dit rijtje. Die zouden zich dus door deze motie al gediscrimineerd kunnen voelen.

De SGP heeft zich vanwege een andere mens- en levensbeschouwing van deze motie gedistantieerd tegen deze motie gestemd. Behalve de fractie van de SGP (2), stemde ook de fractie van de PVV (3) tegen. De fractie van het CDA stemde verdeeld (4 voor, 5 tegen). De motie werd uiteindelijk door Provinciale Staten aanvaard met 32 stemmen voor en 10 stemmen tegen.