7 maart 2018

Plastic als grondstof

 

De heer Wybren Bakker (D66) heeft het initiatief genomen een voorstel over "Plastic als grondstof" op te stellen. In dit initiatiefvoorstel worden aan Gedeputeerde Staten verschillende suggesties gedaan om de ambities op het gebied van hergebruik van kunststoffen/plastic in Overijssel te versterken. Tevens wordt gevraagd in te stemmen met het beschikbaar stellen van een startbudget van €200.000,- voor het ondersteunen van kansrijke initiatieven op dit gebied.

De SGP pleit al geruime tijd voor circulaire economie (hergebruik van afval) en is om die reden enthiousiast over dit voorstel. SGP-fractievoorzitter Dirk van Dijk wees er op, dat hergebruik van afval past binnen de Bijbelse opdracht tot rentmeesterschap, waarbij het de mens is opgedragen om zorgvuldig en verantwoordelijk met de aarde en haar grondstoffen om te gaan. Kijken we naar de huidige praktijk, dan is er op dat punt reden tot zorg. In 2011 riep de SGP in Overijssel reeds op tot de heffing van statiegeld op blikjes. Nu deze oproep wederom wordt gedaan, heeft Van Dijk dan ook gevraagd vaart te zetten om nu zo snel mogelijk aan te sluiten bij de Statiegeldaliantie. Gedeputeerde Traag zegde toe dat, mits het college van Gedeputeerde Staten hierover op DV 13 maart 2018 positief besluit, dit direct kenbaar zal worden gemaakt in Den Haag. 

Hoewel de SGP graag een vlot vervolg ziet op de financiele bijdrage van €200.000,- (omdat dit een bijdrage voor slechts twee jaar is), is de SGP wel blij met het initiatiefvoorstel van D66 en krijgt dit voorstel dus ook de steun van de SGP.