26 september 2018

Programma Overijssel circulair in 2050

 

Provinciale Staten hebben vandaag een besluit genomen over het programma 'Overijssel circulair in 2015'. Onder 'circulaire economie' wordt het hergebruik van grondstoffen verstaan. Met het voorstel 'Overijssel circulair in 2050' wil de provincie maximaal inzetten op het hergebruik van grondstoffen in Overijssel. 

Namens de SGP-fractie in Provinciale Staten heeft Gert Harm ten Bolscher aangegeven blij te zijn met het voorstel. De voornaamste reden daarvoor is, is dat het voorstel past in de overtuiging van de SGP dat het een Bijbelse opdracht is om op basis van verantwoord rentmeesterschap de aarde op te bouwen en te bewaren. Op dit moment raken de natuurlijke voorraden echter in rap tempo op, waardoor producten duurder worden. Een voorbeeld daarvan is het metaal koper: die producten zijn in de achterliggende jaren fors in prijs gestegen. Ook wordt de ecologische voetafdruk van de mens steeds groter. Circulaire of kringloop economie draagt bij aan het ombuigen van deze trend.

De SGP is gelukkig met de aandacht voor monitoring van de resultaten c.q. voortgang van het programma en met de flexibele aanpak. Hierdoor ontstaat ruimte om in te spelen op ontwikkelingen en kansen die zich voordoen. Wel vraagt de SGP aandacht voor het aspect van gedrag en houding. De SGP zou graag zien dat er meer aandacht komt voor het veranderen van de mindset, zowel ondernemers als consumenten, als het gaat om het gebruik van kringloop producten en diensten.