2 maart 2017

Rondweg Weerselo N343, motie "Traverse Weerselo N343"


Provinciale Staten houdt vast aan een eerder genomen besluit om een rondweg aan te leggen bij Weerselo. Dit heeft de Provinciale Staten in de vergadering van 1 maart 2017 besloten.

Dit besluit werd ruim tien jaar geleden reeds genomen, maar de aanleg ervan liep vertraging op. In de vergadering van 17 februari 2016 werd door provinciale Staten een motie aangenomen (getiteld: "Traverse Weerselo N343") . In deze motie droeg de Provinciale Staten aan Gedeputeerde Staten op om het college van de gemeente Dinkelland uit te nodigen om -zonder voorwaarden vooraf- een proces te creëren dat tot een oplossing leidt voor de traverse van de N343 in Weerselo, die door de bevolking van Weerselo wordt gedragen.

Naar aanleiding van deze motie heeft de gemeente Dinkelland een bureau ingeschakeld om te onderzoeken of er voldoende draagvlak is in Weerselo voor een rondweg. Het bureau heeft geconcludeert dat er in het dorp vooral behoefte is aan duidelijkheid. Het bureau concludeerd dat -in combinatie met de plannen voor het Weerselose centrum en een snel besluit over de rondweg- draagvlak gekweekt kan worden voor de rondweg. Provinciale Staten van Overijssel heeft die conclusie overgenomen.

SGP-Statenlid Ten Bolscher gaf tijdens de Statenvergadering van 1 maart j.l. aan dat na dit onderzoek de rust onder ondernemers en bevolking in Weerselo helaas nog niet is teruggekeerd. Er is duidelijkheid gewenst richting de inwoners van Weerselo en de inwoners van de regio, die elke dag door het dorp moeten. Er ligt een eerder besluit voor aanleg van de rondweg. Door alle discussies en onderzoeken krijgen belanghebbenden het gevoel dat er nog van alles mogelijk is. Dat geeft onduidelijkheid en spanning. Daarom wil de SGP dat de eerdere besluiten nu zo snel mogelijk een vervolg krijgen (dus starten met de voorbereiding voor de aanleg). Dan weten mensen waar ze aan toe zijn en kan vanuit die duidelijkheid gewerkt worden aan vertrouwen en rust. Ten Bolscher riep het college op om zo snel mogelijk duidelijkheid te geven en vroeg om die reden aan gedeputeerde Boerman (1.) hoe het vervolgproces eruit ziet en (2.) in hoeverre dit wordt afgestemd met de gemeente Dinkelland. In antwoord daarop antwoordde gedeputeerde Boerman dat het college de Provinciale Staten zal informeren over de informatie uit- en de gesprekken met de gemeente Dinkelland en dat in de tussenliggende tijd verder wordt gewerkt. Concreet hoeven op dit moment dus geen besluiten te worden genomen;  GS heeft toegezegd de Provinciale Staten te blijven informeren.

Voor meer informatie, zie hier: https://mijnweerselo.nl/rondweg/rondweg.