27 april 2017

Ruimte voor de Rivier IJsseldelta

 

Op 19 april bracht de statencommissie  Ruimte en Water een werkbezoek  aan Kampen. Namens de SGP-fractie was Dirk van Dijk hierbij aanwezig.

Ruimte voor de Rivier IJsseldelta
Het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta, met als opdrachtgevers Rijkswaterstaat en de
provincie Overijssel. Het bestaat uit twee maatregelen om de waterveiligheid in de regio Kampen-Zwolle voor de middellange termijn te borgen:

  1. zomerbedverlaging Beneden-IJssel, waarbij inmiddels de rivier over een lengte van 7,5 kilometer tussen de Molenbrug en de Eilandbrug is verdiept, en;
  2. de aanleg van de hoogwatergeul het Reevediep, een nieuwe 7 kilometer lange zijtak van de IJssel, richting het Drontermeer.

Naast het verbeteren van de waterveiligheid wordt ook een bijdrage geleverd aan de ruimtelijke kwaliteit. In vijf uiterwaarden zijn de natuurwaarden versterkt. De gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid, waarvan het Reevediep onderdeel is, combineert het realiseren van de waterveiligheid met de aanleg van zo’n 350 hectare nieuwe deltanatuur, nieuwe wandel-, struin- en fietspaden, een vaargeul voor de recreatievaart en ruimte voor een nieuwe woonwijk voor Kampen op een klimaatdijk.

Tijdens het werkbezoek zagen de statenleden  de vorderingen aan het werk. De vaargeul is grotendeels gereed, de sluis vordert gestaag, de brug is bijna af, onder de Hanzelijn staat al water enz.  Ze hoorden over draagvlak, weerstand en beeldvorming van het project bij de
betrokkenen. Ook werden ze geïnformeerd over de samenwerking tussen de betrokken overheden (een samenwerkingsovereenkomst tussen maar liefst 12 overheidspartijen), de kruisbestuiving tussen Rijkswaterstaat en Overijssel (het is een gezamenlijk project – wat leren onze organisaties van elkaar?), de aandacht voor het toekomstig functioneren (betrokkenheid van de toekomstige beheerders en gebruikers) en de samenhang binnen de integrale gebiedsontwikkeling (met o.a. woningbouw Kampen en fase 2 IJsseldelta).

Voor meer informatie: http://www.ruimtevoorderivierijsseldelta.nl/nl/