20 juni 2018

Schriftelijke vragen over gevolgen van extra financiële druk op woningcorporaties

Statenlid Gert Harm ten Bolscher heeft namens de SGP-fractie op 20 juni 2018 schriftelijke vragengesteld over de gevolgen van extra financiële druk op woningcorporaties. De strekking is dat de SGP Statenfractie kennis heeft genomen van verschillende publicaties over de verwachte stagnatie van nieuwbouw van huurwoningen en de renovatie / ombouw van bestaande huurwoningen naar energiezuinige woningen door bestaand Rijksbeleid en de plannen van het Kabinet m.b.t. de uitwerking van de Europese ATAD richtlijn (beperking aftrek van rentelasten).


De SGP maakt zich hierover ernstige zorgen omdat de extra belastingmaatregel er in de nabije toekomst voor lijkt te zorgen dat de sector minder zal kunnen investeren. En dat juist nu de provincie Overijssel van de woningcorporaties verwachten dat zij een belangrijke rol gaan spelen in de energietransitie en gaan investeren in energiebesparende maatregelen.

De vragen van de SGP aan Gedeputeerde Staten zijn als volgt:
1. Bent u op de hoogte van de (dreigende) problematiek, zoals aangegeven in bijgevoegde artikelen?
2. Ziet u mogelijkheden om, al dan niet in IPO-verband, uw invloed richting het Kabinet aan te wenden om deze problematiek voor de woningcorporaties te verkleinen, of zo mogelijk te voorkomen?
3. Hebben zich al woningcorporaties gemeld om aan te geven dat ze de door hen aangegane verplichtingen of toegezegde inspanningen in het kader van de energietransitie vermoedelijk niet zullen kunnen nakomen?
4. Kunt u in dit verband aangeven hoe de aantallen door de woningcorporaties nieuw te bouwen huurwoningen zich nu en in de komende jaren zullen ontwikkelingen?
5. Ziet u (of verwacht u in de nabije toekomst) belangrijke regionale verschillen in Overijssel t.a.v. de plannen voor realisatie van sociale huurwoningen? Kunt u aangeven in welke regio’s de achterstand in de nieuwbouw van huurwoningen momenteel het grootst is?
6. Voorziet u, naast de hierboven genoemde lastenverzwaring voor de woningcorporaties, nog andere problemen t.g.v. de kabinetsplannen met de uitwerking van de ATAD-richtlijn, hetzij voor de Provincie zelf, hetzij voor organisatie / sectoren waarmee de Provincie een werkrelatie heeft?

De volledige brief is hier te vinden