3 maart 2017

SGP-amendement rond zondagsrust Luchthavenbesluit verworpen

 

De Provinciale Staten van Overijssel heeft tijdens de vergadering van 1 maart 2017 ingestemd met het luchthavenbesluit. Dit besluit gaat in op het gebruik van Twente Airport. Hierin is bepaald dat er jaarlijks iets meer dan 20.000 vliegbewegingen mogelijk zijn. Het markeert een punt in de luchthavengeschiedenis van Twente omdat hiermee de criteria worden geschetst waarbinnen Twente Airport kan functioneren.

SGP-Statenlid Ten Bolscher gaf aan dat er veel onrust is in de omgeving, met name vanwege de uiteenlopende belangen van verschillende partijen (o.a. economie, natuur, omwonenden etc.). Ook wees Ten Bolscher expliciet op de moeilijke exploitatie van deze luchthavenfunctie, met name omdat de kosten van toekomstig onderhoud van de baan hierin niet zijn meegenomen. Daarmee komen de kosten voor groot onderhoud in de toekomst mogelijk voor rekening van de provincie. De gedeputeerde, dr. Y.J. van Hijum, schetste dat het geplande groot onderhoud in 2032 nu inderdaad niet in de exploitatie is meegenomen, maar dat er naar wordt gestreefd om Twente Airport onder te brengen bij private partijen. De exploitatie van het geplande onderhoud in 2032 is bij gesprekken over die overname vanzelfsprekend een onderdeel; het is niet de bedoeling dat de overheid tot in lengte van dagen deze luchthaven zal blijven exploiteren en financieren.

Tevens diende Ten Bolscher tijdens deze vergadering een wijzigingsvoorstel op het voorstel in (dit wordt een 'amendement' genoemd). Het voorstel van de SGP was om de luchthaven op zondag in het geheel te sluiten. Daarmee kan de zondag, een rustdag als geschenk van onze Schepper, in ere worden gehouden. Juist in een drukke en stressvolle samenleving is de rustdag van grote waarde voor zowel ons geestelijke en lichamelijke welzijn. Daarbij onderstreept de SGP de zondag als rustdag ook nog eens vanwege de belangrijke sociale waarde. Het amendement kreeg helaas geen meerderheid binnen de vergadering en is daarmee met 9 tegen 34 stemmen verworpen. Voor de SGP was dit, als christelijke politieke partij, een bijzonder aangelegen punt. Opmerkelijk was dan ook dat de ChristenUnie en het CDA dit amendement niet hebben gesteund en daarmee tegen dit wijzigingsvoorstel hebben gestemd.

Het voorstel zelf kon, mede hierdoor en de eerder geuite zorg over de exploitatie, niet rekenen op de instemming van de SGP-fractie. Ondanks dat werd het voorstel met meerderheid van 33 tegen 10 stemmen in Provinciale Staten aangenomen.