6 november 2018

SGP wil afstand tot de arbeidsmarkt verkleinen

De SGP in Provinciale Staten van Overijssel wil tijdens de Statenvergadering van DV 7 november 2018 met een motie van Statenlid Gert Harm ten Bolscher aandacht vragen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals langdurig werklozen, jongeren zonder startkwalificatie, arbeidsgehandicapten en statushouders. Het blijkt namelijk dat ondernemers vaak niet weten hoe ze deze groep kunnen benaderen op het moment dat ze passende vacatures hebben.  Dat zal gebeuren door het indienen van een motie tijdens de Statenvergadering van DV 7 november 2018.

De SGP constateert dat in Overijssel een substantieel deel van de beroepsbevolking niet deelneemt aan het arbeidsproces vanwege een zogenaamde afstand tot de arbeidsmarkt, terwijl Overijsselse bedrijven en organisaties juist te maken hebben met moeilijk of zelfs niet vervulbare vacatures.

Het blijkt voor (met name MKB-)ondernemers vaak onduidelijk op welke manier zij in contact kunnen komen met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bovendien is vaak onduidelijk welke stimuleringsregelingen er zijn om deze medewerkers in dienst te nemen. De SGP is van mening dat dit een ongewenste situatie is, zowel voor de betreffende groep inwoners, die graag deel willen nemen aan het arbeidsproces, als voor ondernemers die hun bedrijfsactiviteiten daardoor niet kunnen uitbreiden. Door ‘vraag’ en ‘aanbod’ op een goede manier met elkaar in contact te brengen  komen mensen die graag willen werken, maar daarvoor nu vaak de gelegenheid niet voor krijgen, aan een baan en kunnen ondernemers vacatures invullen. Dat is winst voor beide partijen. Bijkomend voordeel is dat daardoor ook het aantal uitkeringsgerechtigden daalt.

Om die reden vraagt de SGP van Gedeputeerde Staten van Overijssel om concrete maatregelen te treffen door:

  1. Samen met de gemeenten inzichtelijk te maken welke organisaties, stichtingen enz. een rol spelen in het ontsluiten van de arbeidsmarkt voor inwoners van Overijssel met een afstand tot de arbeidsmarkt;
  2. inzichtelijk te maken welke regelingen er zijn die het financieel of organisatorisch mogelijk c.q. aantrekkelijk maken om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen;
  3. in overleg met ondernemers(organisaties) te inventariseren hoe deze informatie gedeeld kan worden met de doelgroep, zodat ‘vraag’ en ‘aanbod’ effectief bij elkaar komen
  4. een plan te ontwikkelen om bedrijven en organisaties adequaat in contact te laten komen met potentiële werknemers die nu nog vallen in de categorie ‘mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt’.