21 juli 2017

Windmolens in Staphorst

 

Inleiding

De provincie was voornemens om aan de gemeente Staphorst de bouw van vier extra windmolens op te leggen. Tijdens de Statencommissievergadering Ruimte en Water van 5 juli 2017 stelden de Statenleden Meulink (CDA) en Van Dijk (SGP) aan gedeputeerde Traag vragen over dit besluit van Gedeputeerde Staten van Overijssel.

Volgens GS is in 2012 afgesproken om vier extra turbunes te plaatsen, maar is die toezegging nooit nagekomen. De gemeenteraad van Staphorst heeft nu -aldus Traag- een besluit genomen dat niet realistisch of uitvoerbaar is. De raad heeft namelijk extra kaders gesteld dat (1.) er geen overlast mag zijn en (2.) de bevolking voor de volle honderd procent mee moet profiteren van de initiatieven. Vanwege die 'onrealistische' kaders heeft GS besloten tot de procedure van een provinciaal inpassingsplan (PIP) waarmee de windmolens wordengerealiseerd.

Uitstel

SGP-Statenlid Van Dijk constateerde echter dat de gemeente Staphorst geheel niet weigerachtig is en vroeg aan gedeputeerde Traag waarvoor aan de gemeente niet meer tijd gegund werd om een locatie buiten het zoekgebied te zoeken. Hiervoor is immers zowel in de gemeenteraad als onder de bevolking draagvlak voor. Traag was echter van mening dat over dit onderwerp voldoende bestuurlijk overleg was geweest en dat met de minister afgesproken is dat uiterlijk in het jaar 2020 het opbrengstendoel van 85,5 megawatt gehaald moet zijn. Dit loopt al jaren en de voortgang is nu wenselijk. Aldus Traag tijdens de commissie Ruimte en Water van 5 juli 2017: de gedeputeerde verdedigde daarmee het GS-standpunt en was voornemens deze lijn door te zetten.

Motie

Tijdens de vergadering van de Provinciale Staten werd op die reden, mede door Statenlid Ten Bolscher van de SGP, een motie ingediend, waarin het college van Gedeputeerde Staten werd opgeroepen:

 1. Om de gemeente Staphorst tot eind van dit jaar de mogelijkheid te geven om buiten de kansrijke zoekgebieden en buiten de uitsluitingsgebieden met concrete plannen te
  komen om 4 windmolens te realiseren, gelijktijdig aan het opstellen van een
  Provinciaal Inpassingplan
 2. De consequenties van het eventueel afbreken van de procedure voor het opstellen van provinciaal inpassingsplan aan PS voor te leggen, indien de gemeenteraad van
  Staphorst voor het eind van dit jaar een positief besluit neemt over plaatsing van
  minimaal 12 MW uiterlijk 2020.
 3. Het besluit van de gemeente te toetsen op realistische voorwaarden ten aanzien van
  draagvlak, omgevingseffecten en partcipatie , zodat aan de afspraak met het rijk
  over windenergie wordt voldaan.
 4. Beide procedures onderling af te stemmen, met name richting betrokken inwoners en
  initatiefnemers.
 5. Bij het starten van het provinciaal inpassingsplan rekening te houden met het aangaan van verplichtingen en het scheppen van verwachtingen. Indien gemeente Staphorst alsnog voor eind 2017 de procedure start om te komen tot een bestemmingsplan voor de bouw van vier extra windturbines dan worden er geen onnodige kosten gemaakt.

De motie is op 19 juli 2017 werd met 31 tegen 10 stemmen aangenomen. Resultaat daarvan is, dat Provinciale Staten de provincie nu oproept om Staphorst tot het einde van 2017 de mogelijkheid te geven om een goede locatie te vinden voor de vier windmolens in Staphorst. Mocht de gemeente Staphorst niet met een geschikte locatie komen, dan kan de provincie alsnog door met de nu ingeslagen route.